Loại nối ống gió (10HP-20HP)

Loại nối ống gió (10HP-20HP)

Loại nối ống gió (10HP-20HP)

Loại giấu trần nối ống gió (5HP-20HP)