Máy Lạnh Giấu Trần

Máy Lạnh Giấu Trần

Máy Lạnh Giấu Trần

Máy Lạnh Giấu Trần
Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ09MV1/RNQ09MV1V

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ09MV1/RNQ09MV1V

Công suất: 1HP- Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ13MV1/RNQ13MV1V

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ13MV1/RNQ13MV1V

Công suất: 1.5HP - Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ18MV1/RNQ18MV1V

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ18MV1/RNQ18MV1V

Công suất: 2HP- Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ21MV1/RNQ21MV1V

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ21MV1/RNQ21MV1V

Công suất: 2.3HP - Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ24MV1V/RNQ24MV1V

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ24MV1V/RNQ24MV1V

Công suất: 2.7 HP Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ26MV1/RNQ26MY1

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ26MV1/RNQ26MY1

Công suất: 3HP - Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ30MV1/RNQ30MV1(Y1)

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ30MV1/RNQ30MV1(Y1)

Công suất: 3,5HP - Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ26MV1/RNQ26MV1(Y1)

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ26MV1/RNQ26MV1(Y1)

Công suất: 3HP Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ36MV1/RNQ36MV1(Y1)

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ36MV1/RNQ36MV1(Y1)

Công suất: 4HP - Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ42MV1/RNQ42MY1

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ42MV1/RNQ42MY1

Công suất: 4.5 HP - Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ48MV1/RNQ48MY1

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ48MV1/RNQ48MY1

Công suất: 5HP - Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh Daikin FBQ50EVE/RZR50MVMV - INVERTER

Máy lạnh Daikin FBQ50EVE/RZR50MVMV - INVERTER

Công suất: 2HP - Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh Daikin FBQ60EVE/RZR60MVMV - INVERTER

Máy lạnh Daikin FBQ60EVE/RZR60MVMV - INVERTER

Công suất: 2.5HP Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh Daikin FBQ71EVE/ZRZ71MVMV - INVERTER

Máy lạnh Daikin FBQ71EVE/ZRZ71MVMV - INVERTER

Công suất : 3HP Xuất Xứ: Thái Lan

Máy lạnh Daikin FBQ100EVE/RZR100MVM - INVERTER

Máy lạnh Daikin FBQ100EVE/RZR100MVM - INVERTER

Công suất: 4.0 HP Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh Daikin FBQ125EVE/RZR125MVMV - INVETER

Máy lạnh Daikin FBQ125EVE/RZR125MVMV - INVETER

Công suất: 5HP Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh Daikin FBQ140EVE/RZR140MVM - INVERTER

Máy lạnh Daikin FBQ140EVE/RZR140MVM - INVERTER

Công suất: 5.5 HP Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh Dakin FBQ100EVE/RZR100MYM - INVERTER

Máy lạnh Dakin FBQ100EVE/RZR100MYM - INVERTER

Công suất: 4HP Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh Daikin FBQ125EVE/RZR125MYM-INVERTER

Máy lạnh Daikin FBQ125EVE/RZR125MYM-INVERTER

Công suất: 5 HP Xuất xứ: Thái Lan

Máy lạnh Daikin FBQ140EVE/RZR140MYM-INVERTER

Máy lạnh Daikin FBQ140EVE/RZR140MYM-INVERTER

Công suất: 5.5HP Xuất xứ: Thái Lan